Pennaeth Tîm yr Hyn sy’n Gweithio/What Works

Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn sefydliad ymchwil a datblygu annibynnol sy’n ymroddedig i hyrwyddo dysgu gydol oes, cyflogaeth lawn a chynhwysiant.

Rydym yn hynod falch y byddwn eleni yn lansio Tîm newydd proffil uchel Yr Hyn sy’n Gweithio, fydd yn dod ynghyd â, rhannu a chefnogi defnyddio gwybodaeth seiliedig ar dystiolaeth o’r ‘hyn sy’n gweithio’ mewn cyflogaeth a sgiliau. Mae gennym gyfle rhagorol ar gyfer Pennaeth yr Hyn sy’n Gweithio i arwain y tîm yma a’i raglen waith, gan gydweithredu ar draws y sefydliad a gydag ystod o bartneriaid allanol.

Bydd gan y tîm newydd bedair amcan allweddol, i:

  • Dod ynghyd â’r sylfaen tystiolaeth ar yr hyn sy’n gweithio mewn cyflogaeth, sgiliau a chefnogaeth dysgu a gwneud hyn yn hygyrch i’r rhai sy’n ymwneud â chynllunio, comisiynu a chyflenwi gwasanaethau
  • Lledaenu canfyddiadau i’r cynulleidfaoedd hynny mewn ffyrdd wedi eu targedu, ystyrlon a defnyddiol iddynt
  • Cefnogi eu cymhwysiad ymarferol – defnyddio rhwydweithiau (rhai sydd wedi sefydlu a rhai newydd), hyfforddiant a chefnogaeth, digwyddiadau a seminarau, ac ymgynghoriaeth a chefnogaeth pwrpasol.
  • Dros y tair blynedd nesaf, gwneud y tîm yn hunan-ddigonol yn ariannol – drwy’r rhaglen ymchwil a chefnogaeth, partneriaethau cynnyrch a gwasanaethau, hyfforddiant a digwyddiadau.

Bydd yr Uned yn gweithredu ar draws y Deyrnas Unedig ac yn cwmpasu ‘yr hyn sy’n gweithio’ mewn addysg oedolion, addysg ôl-16 a sgiliau (ac eithrio addysg uwch) a chefnogaeth cyflogaeth ar gyfer y rhai sydd mewn ac allan o waith. Bydd yn seiliedig ar dystiolaeth ond yn bragmatig yn ei dull gweithredu – gan ganolbwyntio ar ddefnyddio gwybodaeth a chefnogaeth defnyddiol, amserol ac arbenigol i gomisiynwyr mewn llywodraeth leol a chanolog, y rhai sy’n cyflenwi gwasanaethau a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau ar wariant a pholisi. Bydd ei rhaglen waith yn cynnwys adolygiadau thema o’r hyn sy’n gweithio; datblygu adnoddau a phecynnau cymorth; dadansoddiad newydd o ddata’r farchnad lafur a sgiliau; a chyflwyno dosbarthiadau meistr, seminarau a digwyddiadau rhannu gwybodaeth.

Fel Pennaeth ‘Yr Hyn sy’n Gweithio’ bydd gennych arbenigedd ddofn mewn ymchwil gymwysedig ar ddysgu, sgiliau a/neu gyflogaeth, dealltwriaeth o gynllunio a chyflenwi gwasanaeth, hanes cryf o lwyddiant o weithio mewn partneriaethau; ac angerdd dros helpu eraill i wneud yr hyn sy’n gweithio.

Yn ôl am hyn, cewch gyfle i lunio, arwain a chyflenwi rhaglen o waith unigryw a chyffrous a bod yn rhan o dîm deinamig ac ymroddedig.

I gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i’n gwefan drwy’r botwm islaw os gwelwch yn dda. Llenwch y Ffurflen Gais a’i hanfon, ynghyd â chopi o’ch CV – dylid nodi hefyd ei bod yn ofynnol i gwblhau’r Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd Swydd (ar gyfer GDPR).

Dyddiad cau ceisiadau yw 12 canol-dydd ddydd Llun 25 Mehefin 2018.

Cynhelir cyfweliadau yn Llundain ar ddydd Llun 2 Gorffennaf.

Head of What Works Team – job description Cym

L&W Application Form Head of What Works Cym

 

Uwch Ddadansoddydd, Tîm Yr Hyn sy’n Gweithio/What Works

Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn sefydliad ymchwil a datblygu annibynnol sy’n ymroddedig i hyrwyddo dysgu gydol oes, cyflogaeth lawn a chynhwysiant.

Rydym yn hynod falch y byddwn eleni yn lansio Tîm newydd proffil uchel Yr Hyn sy’n Gweithio, fydd yn dod ynghyd â, rhannu a chefnogi defnyddio gwybodaeth seiliedig ar dystiolaeth o’r ‘hyn sy’n gweithio’ mewn cyflogaeth a sgiliau. Mae gennym gyfle cyffrous ar gyfer Uwch Ddadansoddydd newydd i ymuno â’r tîm. Byddwch yn arwain, rheoli a chyflenwi rhaglen o ymchwil a dadansoddiad, gan gydweithredu gyda chydweithwyr yn y Sefydliad Dysgu a Gwaith ac ystod o bartneriaid allanol.

Bydd gan y tîm newydd bedair amcan allweddol, i:

  • Dod ynghyd â’r sylfaen tystiolaeth ar yr hyn sy’n gweithio mewn cyflogaeth, sgiliau a chefnogaeth dysgu a gwneud hyn yn hygyrch i’r rhai sy’n ymwneud â chynllunio, comisiynu a chyflenwi gwasanaethau
  • Lledaenu canfyddiadau i’r cynulleidfaoedd hynny mewn ffyrdd wedi eu targedu, ystyrlon a defnyddiol iddynt
  • Cefnogi eu cymhwysiad ymarferol – defnyddio rhwydweithiau (rhai sydd wedi sefydlu a rhai newydd), hyfforddiant a chefnogaeth, digwyddiadau a seminarau, ac ymgynghoriaeth a chefnogaeth pwrpasol.
  • Dros y tair blynedd nesaf, gwneud y tîm yn hunan-ddigonol yn ariannol – drwy’r rhaglen ymchwil a chefnogaeth, partneriaethau cynnyrch a gwasanaethau, hyfforddiant a digwyddiadau.

Bydd yr Uned yn gweithredu ar draws y Deyrnas Unedig ac yn cwmpasu ‘yr hyn sy’n gweithio’ mewn addysg oedolion, addysg ôl-16 a sgiliau (ac eithrio addysg uwch) a chefnogaeth cyflogaeth ar gyfer y rhai sydd mewn ac allan o waith. Bydd yn seiliedig ar dystiolaeth ond yn bragmatig yn ei dull gweithredu – gan ganolbwyntio ar ddefnyddio gwybodaeth a chefnogaeth defnyddiol, amserol ac arbenigol i gomisiynwyr mewn llywodraeth leol a chanolog, y rhai sy’n cyflenwi gwasanaethau a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau ar wariant a pholisi. Bydd ei rhaglen waith yn cynnwys adolygiadau thema o’r hyn sy’n gweithio; datblygu adnoddau a phecynnau cymorth; dadansoddiad newydd o ddata’r farchnad lafur a sgiliau; a chyflwyno dosbarthiadau meistr, seminarau a digwyddiadau rhannu gwybodaeth.

Fel Uwch Ddadansoddydd, bydd gennych arbenigedd neilltuol mewn economeg, ystadegau neu ddulliau ymchwil feintiol; dealltwriaeth o’r tirlun polisi a chyflenwi ar gyfer dysgu, sgiliau a chyflogaeth; hanes cryf o lwyddiant mewn arwain a rheoli prosiectau, yn cynnwys rheoli adnoddau, staff a chleientiaid, ac angerdd dros helpu eraill i wneud yr hyn sy’n gweithio.

Yn ôl am hyn, cewch gyfle i lunio, arwain a chyflenwi rhaglen o waith unigryw a chyffrous a bod yn rhan o dîm deinamig ac ymroddedig.

I gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i’n gwefan drwy’r botwm islaw os gwelwch yn dda. Llenwch y Ffurflen Gais a’i hanfon, ynghyd â chopi o’ch CV – dylid nodi hefyd ei bod yn ofynnol i gwblhau’r Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd Swydd (ar gyfer GDPR).

Dyddiad cau ceisiadau yw 12 canol-dydd ddydd Llun 25 Mehefin 2018.

Cynhelir cyfweliadau yn Llundain ar ddydd Iau 5 Gorffennaf.

Senior Analyst What Works Team – job description Cym

L&W Application Form Senior Analyst What Works Team Cym

 

ab