Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau 2019

  05/11/2019 09:30   Event ID :15624

Sicrhau cyflogadwyedd gydol oes a chyfleoedd ar gyfer pobl ifanc ac oedolion

Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn falch i gyflwyno Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau Cymru eleni.

Mae’r Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau yn ddigwyddiad allweddol i wneuthurwyr polisi, ymarferwyr ac arweinwyr ar draws y sector yng Nghymru. Mae’n dod â’r sector ynghyd i helpu rhannu’r syniadau, ymchwil a datblygiadau diweddaraf a dylanwadu ar bolisi’r dyfodol.

Gyda byd gwaith yn parhau i newid yn gyflym a gwneuthurwyr polisi yn cydnabod pwysigrwydd dysgu ar hyd bywyd, bydd y Confensiwn eleni yn edrych ar her cyflogadwyedd gydol oes a sut i gefnogi pobl ifanc ac oedolion ar bob cam o’u bywydau.

Cyflwynir yr araith gyweirnod gan Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, a bydd gweithdai yn rhoi sylw i feysydd blaenoriaeth polisi yn cynnwys dysgu troseddwyr a chyflogadwyedd, cyfleoedd hyfforddiant, cyfleoedd i bobl ifanc, rôl cymdeithasau tai wrth godi lefelau sgiliau, cefnogi dilyniant mewn-gwaith a datblygu blaenoriaethau’r sector ar gyfer Etholiadau’r Cynulliad yn 2021.

Gyda tua 150 o gynrychiolwyr o bob rhan o’r sector, mae’r Confensiwn yn gyfle pwysig i rwydweithio, clywed am y datblygiadau ac ymchwil diweddaraf a llunio cyfeiriad polisi yng Nghymru ar gyfer y dyfodol.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal gweithdy, neu mewn cael stondin arddangos yn un neu’r ddau o’r digwyddiadau, cofrestrwch eich diddordeb os gwelwch yn dda gyda Wendy Ellaway-Lock.

 

Agenda Ddrafft

09:30          Cofrestru a Arddangosfeydd

10:00          Croeso i’r ConfensiwnCyfarwyddwyr Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru 

10:05          Croeso gan y Noddwyr – Louise Casella, Y Brifysgol Agored yng Nghymru

10:15          Anerchiad Cyweirnod – Ken Skates AC, Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth

10:35          Adroddiad yr Adolygiad o Arloesedd Digidol – Yr Athro Phl Brown, Athro Ymchwil Clodwiw, Prifysgol Caerdydd

10:55          Adeiladu Cymru Well – Gwersi o Ewrop –  Dr Rachel Bowen (Cyfarwyddwr Polisi a Datblygu Colegau Cymru)

11:10           Defnyddiwr Gwasanaeth (i’w gadarnhau)

11:20        Egwyl ac Arddangosfeydd

11:40        Gweithdai

.                        Diweddariad Cynllun Cyflogadwyedd

.                        Gwybodaeth ar y Farchnad Lafur

.                        Cefnogi pobl ifanc mewn cyflogaeth – sut mae awdurdodau lleol yn defnyddio’r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd yn Ne          Ddwyrain Cymru

.                         Llesiant yn y Gwaith:  Heriau a Datrysiadau

.                        Yr Angen am Ddysgu – Yr Angen am Waith

12:40          Cinio ac Arddangosfeydd

13:25        Gweithdai

.                        Troseddwyr

.                        Hyfforddiaethau

.                        Nenfwd Gwybr Trebl: Rhwystrau i fenywod BAME rhag cymryd rhan yn yr economi

.                        Cyfrifon Dysgu Personol

.                       Cymunedau sy’n Gweithio

14:25          Egwyl ac arddangosfa

14:40          Sesiwn llawn

.                          Heriau’r Farchnad Lafur a Sicrhau Cyflogadwyedd Gydol Oes – Stephen Evans, Sefydliad Dysgu a Gwaith

.                          IPPR, Yr Alban – Russell Gunson

.                          Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru – Siaradwr i gael ei gadarnhau

15:40          Trafodaeth Panel – Y 20au Rhuo – Blaenoriaethau ar gyfer y Degawd i Ddod

16:10        Diwedd y Gynhadledd

Amser

09:30 – 16:00

Lleoliad

Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Ffi

£195 (Sector Cyhoeddus/Preifat)

£100 (Sector Gwirfoddol/Cymunedol/Cefnogwyr L&W)

Disgownt deryn cynnar ar gael tan 11 Hydref:

 

£175 (Sector Cyhoeddus/Preifat)

£80 (Sector Gwirfoddol/Cymunedol/Cefnogwyr L&W)

Arnerchiad Cyweirnod

Ken Skates, AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Prif Noddwyr

Cefnogwyr Confensiwn

Archebu Ar-lein

Confensiwn Cyflogadwyedd a Sgiliau 2019

* price includes taxesOnline event registration and ticketing powered by Event Espresso

ab