GOHIRIAD – Cynhadledd Gyda’n Gilydd am Gymru Iachach sy’n Gweithio

  01/04/2020 09:30   Event ID :16756

I nodi dwy flynedd ers cyhoeddi’r Chynllun Cyflogadwyedd mae Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddod â’r sector ynghyd i adolygu’r cynnydd a wnaed ac i edrych i’r dyfodol ar heriau a blaenoriaethau newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg. Bydd Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, yn rhoi’r prif gyflwyniad a byddwn hefyd yn clywed gan Stephen Bevan, Pennaeth Datblygu Ymchwil Adnoddau Dynol, Sefydliad Astudiaethau Cyflogaeth.

Bydd cyflwyniadau a thrafodaethau bwrdd yn ystod y diwrnod ar dri maes penodol:

  • cymorth mewn i waith
  • cadw pobl mewn gwaith
  • gweithleoedd iach.

Diben y digwyddiad yw ymgysylltu ag ystod eang o randdeiliaid mewn trafodaeth i lywio Cynllun Cyflenwi Iechyd a Chyflogadwyedd. Yn bwysig, bydd yn rhan o broses barhaus o ymgysylltu wrth i bolisi gael ei lunio i ateb heriau’r dyfodol. Mae’r digwyddiad ar agor i unrhyw un sydd â diddordeb mewn polisi cyflogadwyedd a sgiliau, yn cynnwys y rhai sy’n gweithio mewn darpariaeth weithredol ym mhob rhan o Gymru.

Bydd ffocws allweddol o’r digwyddiad ymgysylltu pwysig hwn yn edrych ar sut y gall gwasanaethau iechyd a chyflogadwyedd fod yn fwy cydnaws a bydd yn ystyried yn benodol y ffordd orau i greu gweithleoedd iachach, sut i gefnogi pobl gyda heriau iechyd corfforol a meddwl i’w helpu i barhau’n weithgar yn y farchnad lafur am fwy o amser, a sut y gall cyflogwyr a llywodraethau chwalu’r rhwystrau sy’n atal pobl gyda chyflyrau iechyd rhag cael mynediad i waith.

ab